Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Auto SAS s.r.o., IČ 49679139, DIČ CZ49679139, se sídlem Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka odd. C vložka 21617 jako prodávající (dále jen „Auto SAS“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o Auto SAS s.r.o. jsou uvedeny na webové stránce www.bagrparts.cz v sekci „O společnosti“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Auto SAS s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2. OBJEDNÁVKA V E-SHOPU, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Kupující objednává zboží prostřednictvím elektronické objednávky.
 • Elektronická objednávka je platná po řádném vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a vyslovuje svůj souhlas s tím, že se jimi bude řídit jeho vztah s prodávajícím.
 • Odeslaná objednávka se stává závaznou a kupující je povinen převzít zboží na základě ní dodané, pokud prodávající neumožní jiný postup či jiný postup není stanoven zákonem.
 • Ve lhůtě 24 hodin od odeslání objednávky potvrdí prodávající kupujícímu její přijetí na jím uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení přijetí objednávky je prováděno automatizovaně a neznamená uzavření kupní smlouvy.
 • Na stejnou e-mailovou adresu bude kupujícímu odeslána zpráva o odeslání zboží. U některých objednávek (kupř. větší množství atd.) bude kupující kontaktován telefonicky.
 • Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, DPD nebo expresní zásilkovou službou TOPTRANS po zaplacení zboží kartou, převodem z účtu, uhrazení (zálohové) faktury nebo na dobírku.  

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • Správně vyplněná a odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 • V případě, že prodávající není schopen objednané zboží dodat (např. z důvodu vyprodání zásob), je povinen o tom kupujícího obratem na jím uvedenou e-mailovou adresu informovat a k uzavření kupní smlouvy nedojde. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem nebo kartou), vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy mu sdělí, že zboží nebude dodáno.
 • V případě, že prodávající je schopen objednané zboží dodat, odešle ho kupujícímu na jím uvedenou adresu.
 • Adresa uvedená kupujícím je místem dodání zboží.
 • V případě, že je kupujícím spotřebitel, nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.
 • V případě, že kupující není spotřebitelem a zboží není placeno při jeho převzetí, zůstává zboží až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.
 • Dodací lhůta je od 1 do 14 dní, není-li uvedeno jinak.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. V případě, že se bude jednat o neexistující adresu nebo na ni nebude možno zboží kupujícímu doručit, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu plnou cenu zboží a kupující je povinen tuto cenu prodávajícímu uhradit, i když k dodání zboží z uvedeného důvodu nedojde - fakturu za zboží je prodávající v tomto případě oprávněn doručit kupujícímu v elektronické formě nebo tištěnou na jakoukoliv jinou adresu kupujícího, kterou se mu podaří získat.
 • Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při registraci jsou důvěrné. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající je povinen, je-li to v jeho možnostech (viz čl. 2), dodat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím v termínu dle těchto obchodních podmínek. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy dodací list a daňový doklad (fakturu), která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není vystaven samostatně.
 • Prodávající má právo nedodat kupujícímu zboží, pokud kupující neplnil svůj dřívější závazek převzít zboží a zaplatit jeho kupní cenu.
 • V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží za cenu platnou v době, kdy kupující učinil závaznou objednávku, je povinen o tom kupujícího e-mailem informovat. Kupující je pak oprávněn buď novou cenu akceptovat a na dodání zboží trvat, nebo tuto odmítnout, a v takovém případě k dodání zboží nedojde.

6. PLATBA, SPLATNOST, PRODLENÍ S PLATBOU

 • Placení ceny zboží se provádí platební kartou, převodem na bankovní účet prodávajícího, na dobírku nebo hotově při osobním odběru zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby, příp. trvat na platbě předem.
 • Pokud se kupující dostane v případě platby předem do prodlení, prodlužuje se lhůta pro dodání zboží o dobu, po kterou bude kupující v prodlením s platbou.
 • Kromě ceny zboží je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou zboží a jeho balením. S výší těchto nákladů je kupující seznámen před odesláním závazné objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů dodání zboží probíhalo v několika etapách, je kupující povinen hradit uvedené náklady pouze jednou.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží do 29 kg je zasíláno prostřednictvím České Pošty nebo službou DPD Classic, s níž je možné zasílat balíky do 35 kg. 

Zboží větších rozměrů a hmotnosti je zasíláno prostřednictvím služby TOPTRANS.

Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo účtovat vyšší poplatek. Ten je odpovídajícím způsobem kupujícímu prokázán.

DODÁNÍ V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

Česká pošta - pouze s dodáním v České republice do hmotnosti 29 kg

Balík do ruky - DOBÍRKA, ČR 149 Kč
Balík do ruky, ČR 145 Kč

DPD CLASSIC - dodání v České republice do hmotnosti 35 kg

DOBÍRKA, ČR 140 Kč
obyčejně, ČR 135 Kč

TOPTRANS - dodání v České republice

DOBÍRKA, ČR 600 Kč
obyčejně, ČR 600 Kč
SKLO, ČR 1300 Kč

DODÁNÍ V RÁMCI SLOVENSKÉ REPUBLIKY

DPD CLASSIC - dodání na Slovensko do hmotnosti 35 kg

DOBÍRKA, SK 14 €   
obyčejně, SK 14 €

TOPTRANS - dodání na Slovensko

obyčejně, SK 45 €
SKLO, SK 81,50 €

Pozn. U některých druhů zboží není možné předem stanovit cenu dopravy v závislosti na velikosti, hmotnosti nebo charakteru zboží. V těchto případech je v objednávce uveden způsob dodání "dle dohody". Dokončete objednávku, náš operátor Vás bude kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu a projedná s Vámi způsob a cenu dopravy.

**uvedené ceny jsou bez DPH

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o to, aby mu dodané zboží bylo vyměněno za zboží jiné i v případech, kdy mu takové právo nedává zákon. Prodávající není povinen takové žádosti vyhovět. V případě, že se rozhodne jí vyhovět, stanoví zároveň podmínky, za jakých bude tato výměna uskutečněna (platba za dodání zboží, vyrovnání případných rozdílných hodnot zboží apod.).
 • Vyměňované zboží musí být nepoužité a nepoškozené, v originálním a nepoškozeném balení.
 • Zboží musí být zasláno doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. V případě, že obdržené zboží nebude splňovat podmínky uvedené v předchozím odstavci, není prodávající povinen výměnu provést a je oprávněn odeslat zboží kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

8. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
 • Informaci o odstoupení spolu s kopií daňového dokladu (faktury) musí kupující zaslat prodávajícímu doporučeným dopisem na adresu jeho provozovny.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen předat či zaslat prodávajícímu dodané zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení, a to jako doporučený balík, v nepoškozeném obalu spolu s kopií daňového dokladu.
 • Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnění, které od něj za zboží a jeho dodání obdržel, a to bez zbytečného odkladu, ne však dříve, než mu kupující zboží předal, či než prokáže, že mu zboží odeslal.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát (jméno a příjmení/obchodní forma, adresa sídla a případně číslo faxu a e-mailová adresa)
  • Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)
  • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
  • Jméno/jména a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů
  • Datum

(*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců po převzetí.
 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího.
 • Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách, v případě vad, které se vyskytnou později, pak bez zbytečného odkladu po jejich výskytu.
 • Kupující může uplatnit práva z vady doporučenou zásilkou či e-mailem na e-mailovou adresu: david.reichl(zavináč)autosas.cz.
 • Kupující je povinen při uplatnění práv z vady uvést číslo objednávky, doložit kopii faktury a co nejvýstižněji popsat vadu zboží a její projevy.
 • Prodávající je povinen uplatnění práv z vady kupujícímu potvrdit. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od vyjádření dodavatele prodávajícího, nejdéle však do 6 měsíců, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti - není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  Pokud tato svá práva kupující neuplatní, má nárok na přiměřenou slevu - stejné právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce – www.adr.coi.cz.

Zavolejte nám

+420 777 700 621

+420 777 700 605